Pamatizglītība

Pamatizglītība

Tālmācības pamatskola

Izglītības programmas kods: 23011114
Programmas licence Nr.V-8013, izsniegta 25.06.2015.
Akreditācijas lapa Nr.9827, izsniegta 04.04.2016.

Tālmācības pamatskola piedāvā apgūt 7.–9. klases mācību programmu un dod iespēju iegūt pamatizglītību personām, kurām ģimenes apstākļu, darba, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nav iespēju regulāri klātienē apmeklēt izglītības iestādi un ir gatavi patstāvīgi apgūt mācību vielu.

Programma atbilst valsts pamatizglītības standartam, tajā ietverti visi valsts noteiktie obligātie mācību priekšmeti. No svešvalodām ir jāapgūst angļu valoda un krievu valoda. Programmas apguvei ir izveidots mācību, konsultāciju un pārbaudes darbu plāns. Katru mēnesi pēc plāna jāmācās 3 – 4 mācību priekšmeti.

 1. RTV mācību e-vidē ir pieejami visi programmas apguvei nepieciešamie mācību materiāli, videolekcijas, pašpārbaudes darbi, konsultāciju/vebināru ieraksti, papildmateriāli.
 2. Pirms pārbaudes darbiem notiek konsultācijas - vebināri. Ieslēdz datoru un piedalies! Ja tiešām tajā laikā nevari piedalīties – noskaties vebināra ierakstu.
 3. Mācību laikā ieteicams izveidot savu dienas vai nedēļas mācību ritmu – noteiktus laikus, kad mācīties. Mācību tempu, laiku, vietu, apjomu izvēlies pats atbilstoši savām interesēm - Katra mēneša mācību cikls pēc noteikta grafika noslēdzas ar testu un ieskaiti mācību priekšmetā. Pārbaudes darbi jāpilda RTV mācību e-vidē, ieplānojot laiku to veikšanai.
 4. Jāiegūst sekmīgi vērtējumi visos mācību priekšmetos. Iepriekš citās skolās iegūtie sekmīgie vērtējumi tiek ieskaitīti.
 5. Ja ieskaitē vērtējums nav apmierinošs, to var kārtot vēlreiz 2.variantā.
 6. Var saņemt individuālu konsultāciju, izmantojot programmu Skype vai sazinoties ar pedagogu RTV mācību e-vidē.
sākt mācīties

 

9.klases noslēgumā valsts noteiktos datumos skolā klātienē jānokārto obligātie valsts eksāmeni latviešu valodā, matemātikā, Latvijas vēsturē un vienā svešvalodā – angļu vai krievu.

 

Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts izglītības dokumentu – apliecību par vispārējo pamatizglītību.

Mācību maksa: EUR 65.50 mēnesī (9 maksājumi), uzsākot mācības ar 1.septembri.

Rīgas Tālmācības vidusskolā ir izstrādāta īpaša atbalsta sistēma dažādām sociālām grupām ar iespēju saņemt mācību maksas atlaides.

Maksā ietverti:

 • īpaši tālmācībai veidotie mācību materiāli;
 • videolekcijas;
 • konsultācijas/vebināri pirms pārbaudes darbiem ;
 • klātienes grupu konsultācijas pirms eksāmeniem;
 • Skype konsultācijas;
 • pārbaudes darbi divos variantos.

Tālmācības pamatskola veido pamatu tālākai izglītībai! Rīgas Tālmācības vidusskolā iegūtā pamatizglītība nodrošina iespēju turpināt izglītību jebkurā vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās izglītības programmā.