Vidējā humanitārā izglītība

Vidējā humanitārā izglītība

Izglītības programmas kods: 31012014
Programmas licence Nr.V-8015, izsniegta 25.06.2015.
Akreditācijas lapa Nr.9829, izsniegta 04.04.2016.

Šī tālmācības programma dod iespēju iegūt vidējo izglītību personām, kurām ģimenes apstākļu, darba, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nav iespēju regulāri klātienē apmeklēt izglītības iestādi un ir gatavi patstāvīgi apgūt mācību vielu.

Programmā ietverti visi humanitārā un sociālā virziena programmai valsts noteiktie obligātie mācību priekšmeti. Kā otrā svešvaloda jāapgūst vācu vai krievu valoda. Jāmācās trīs no izvēles priekšmetiem: ekonomiku, politiku un tiesības, psiholoģiju vai veselības mācību. Humanitārā un sociālā virziena programmā fizikas, ķīmijas un bioloģijas vietā ir apvienots dabaszinību kurss. No izvēles priekšmetiem piedāvājam ekonomiku, politiku un tiesības, psiholoģiju vai veselības mācību. Jāizvēlas vismaz trīs no šiem priekšmetiem.  Programmas apguvei ir izveidots mācību, konsultāciju un pārbaudes darbu plāns. Katru mēnesi pēc plāna jāmācās 3 mācību priekšmeti.

 1. RTV mācību e-vidē ir pieejami visi programmas apguvei nepieciešamie mācību materiāli, videolekcijas, pašpārbaudes darbi, konsultāciju/vebināru ieraksti, papildmateriāli.
 2. Pirms pārbaudes darbiem notiek konsultācijas - vebināri. Ieslēdz datoru un piedalies! Ja tiešām tajā laikā nevari piedalīties – noskaties vebināra ierakstu.
 3. Mācību laikā ieteicams izveidot savu mācību ritmu – noteiktus laikus, kad mācīties. Mācību tempu, laiku, vietu, apjomu izvēlies pats atbilstoši savām interesēm un iespējām.
 4. Katra mēneša mācību cikls pēc noteikta grafika noslēdzas ar testu un ieskaiti mācību priekšmetā. Pārbaudes darbi jāpilda RTV mācību e-vidē, ieplānojot laiku to veikšanai.
 5. Jāiegūst sekmīgi vērtējumi visos mācību priekšmetos. Iepriekš citās skolās iegūtie sekmīgie vērtējumi tiek ieskaitīti.
 6. Ja ieskaitē iegūtais vērtējums nav apmierinošs, var to kārtot vēlreiz 2.variantā.
 7. Var saņemt individuālu konsultāciju, izmantojot programmu Skype vai sazinoties ar pedagogu RTV mācību e-vidē.
sākt mācīties

 

12. klases noslēgumā valsts noteiktos datumos skolā klātienē jānokārto trīs obligātie valsts eksāmeni latviešu valodā, matemātikā, vienā svešvalodā – angļu, vācu vai krievu, kā arī viens izvēles eksāmens:

vai no valsts rīkotajiem eksāmeniem fizikā, bioloģijā, ķīmijā, ekonomikā, informātikā, vēsturē, otrajā svešvalodā,

vai skolas rīkoto eksāmenu psiholoģijā.

Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts izglītības dokumentu – atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Mācību maksa:
10. - 12. klase EUR 47.50 mēnesī (9 maksājumi), uzsākot mācības ar 1.septembri.

Rīgas Tālmācības vidusskolā ir izstrādāta īpaša atbalsta sistēma dažādām sociālām grupām ar iespēju saņemt mācību maksas atlaides.

Maksā ietverti:

 • īpaši tālmācībai veidotie mācību materiāli;
 • videolekcijas un vebināru ieraksti;
 • konsultācijas/vebināri pirms pārbaudes darbiem ;
 • klātienes grupu konsultācijas pirms eksāmeniem;
 • Skype konsultācijas;
 • pārbaudes darbi divos variantos.

Vidējā humanitārā izglītība nodrošina iespēju turpināt izglītību humanitāro un sociālo zinātņu studijās, paverot Tavai nākotnei jaunas iespējas!