Jaunā pamatizglītība

Pamatizglītība

Pamatskola tālākizglītībā

Rīgas Tālmācības vidusskola piedāvā apgūt 7.–9. klases mācību programmu un iegūt pamatizglītību tiem, kuriem nav iespēju regulāri klātienē apmeklēt izglītības iestādi ģimenes apstākļu, darba, sporta, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ.

Jauns valsts standarts pamatizglītībā –

jauna RTV mācību e-vide!

Ar 2020./2021. mācību gada 1. septembri visām Latvijas skolām stājas spēkā jaunais valsts pamatizglītības standarts[1], tādēļ sākot ar 7. klasi, mainīsies vairāki mācību priekšmeti.

Jauno valsts standartu varēsiet sākt apgūt jaunā, vēl modernākā RTV mācību e-vidē!

Programmas licencēšanas ID: V_2674 
Akreditācijas ID: 13036, akreditācijas derīguma termiņš 05.04.2022

Mācību maksa:

EUR 65.50 mēnesī (9 maksājumi), uzsākot mācības septembrī.

Obligāti apgūstamie priekšmeti:

     

     Nr.   

Mācību joma un mācību priekšmets

 

7. klase

 

 

8. klase

 

 

9. klase

 

1.

 Latviešu valoda

x

x

x

2.

 Pirmā svešvaloda (angļu valoda)

x

x

x

3.

 Otrā svešvaloda1 (krievu vai vācu valoda)

x

x

x

4.

 Sociālās zinības

x

x

x

5.

 Latvijas un pasaules vēsture

x

x

x

6.

 Vizuālā māksla2

x

x

x

7.

 Mūzika2

x

x

x

8.

 Literatūra

x

x

x

9.

 Teātra māksla2

   

x

10.

 Ķīmija

 

x

x

11.

 Fizika

 

x

x

12.

 Bioloģija

x

x

x

13.

 Ģeogrāfija

x

x

x

14.

 Matemātika

x

x

x

15.

 Dizains un tehnoloģijas2

x

x

x

16.

 Datorika

x

x

x

17.

 Inženierzinības

      x

 

 

18.

 Sports un veselība2

x

x

x

Piezīmes:

1 Otrā svešvaloda ir tā, kuras apguve tiek uzsākta 4. klasē.
2 Mācību priekšmetos Teātra māksla, Mūzika, Vizuālā māksla, Dizains un tehnoloģijas, Sports un veselība izglītojamie tālmācībā var apgūt mācību satura teorētisko daļu.

Pārmaiņas:

 • “Latvijas un pasaules vēsture” būs viens mācību priekšmets.
 • Parādās jauni mācību priekšmeti – “Teātra māksla” un “Inženierzinības”.
 • Informātika pārvēršas par datoriku, mājturība – par “Dizains un tehnoloģijas”.
 • Visi mācību priekšmeti, tai skaitā “Sports un veselība”, ir obligāti arī tālmācībā.
 • Viss par jauno mācību saturu: http://www.skola2030.lv/lv
 1. Jaunajā RTV mācību e-vidē būs pieejami visi programmas apguvei nepieciešamie mācību materiāli, videolekcijas, pašpārbaudes darbi, konsultāciju/vebināru ieraksti, papildmateriāli.
 2. Pirms pārbaudes darbiem notiks online konsultācijas-vebināri. Ieslēdz datoru un piedalies! Ja tiešām tajā laikā nevari piedalīties – noskaties vebināra ierakstu.
 3. Ieteicams izveidot savu dienas vai nedēļas mācību ritmu – noteiktus laikus, kad mācīties. Mācību tempu, laiku, vietu, apjomu izvēlies pats atbilstoši savām interesēm. Pārbaudes darbi jāpilda online RTV mācību e-vidē, ieplānojot laiku to veikšanai.
 4. Jāiegūst sekmīgi vērtējumi visos mācību priekšmetos. Iepriekš citās skolās iegūtie sekmīgie vērtējumi tiek ieskaitīti.
 5. Ja ieskaitē vērtējums nav apmierinošs, ieskaiti var kārtot vēlreiz 2.variantā.
 6. Sazinoties ar pedagogu RTV mācību e-vidē, var saņemt individuālu konsultāciju tiešsaistē vai klātienē atbilstoši programmā noteiktajam.

SĀKT MĀCĪTIES

9. klases noslēgumā valsts noteiktos datumos skolā klātienē būs jānokārto obligātie valsts eksāmeni latviešu valodā, matemātikā, vienā svešvalodā – angļu vai krievu, un vēl viens (zināsim pēc 3 gadiem).

Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts izglītības dokumentu – apliecību par vispārējo pamatizglītību.

Rīgas Tālmācības vidusskolā ir izstrādāta īpaša atbalsta sistēma dažādām sociālām grupām ar iespēju saņemt mācību maksas atlaides.

Maksā ietverti:

 • īpaši tālmācībai veidotie mācību materiāli;
 • videolekcijas;
 • konsultācijas/vebināri pirms pārbaudes darbiem;
 • klātienes grupu konsultācijas pirms eksāmeniem;
 • tiešsaistes konsultācijas;
 • pārbaudes darbi divos variantos.

Tālmācības pamatskola veido pamatu tālākai izglītībai!

Rīgas Tālmācības vidusskolā iegūtā pamatizglītība nodrošina iespēju turpināt izglītību jebkurā vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās izglītības programmā.

[1] https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas-programmu-paraugiem