Pašvērtējuma ziņojums

Pašvērtējuma ziņojums

Rīgas Tālmācības vidusskolas pašvērtējuma ziņojums

Rīgas Tālmācības vidusskola (RTV) ir pirmā tālmācības vidusskola Latvijā un ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā 2009. gada 6. martā (REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.4515802737). RTV un visas tās īstenotās izglītības programmas ir trešo reizi akreditētas uz maksimāli iespējamo termiņu, t.i., uz 6 gadiem - līdz 2028. gada 4. aprīlim.
AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
Aktīvās izglītības programmu licences var skatīt publiski pieejamajā informācijā.

RTV ļoti lepojas ar jau vairāk nekā 3000 vidusskolas un pamatskolas absolventiem četrpadsmit gadu darbības laikā. Tie ir jaunieši un pieaugušie (līdz pat 50 un vairāk gadu vecumam), sportisti, modeles, ārvalstīs dzīvojošie, skolu kādreiz priekšlaicīgi pametušie, jaunās māmiņas un daudzi citi, kuri izmantoja tālmācības sniegtās iespējas iegūt vispārējo izglītību un arī sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudījumus.

RTV absolventiem visos eksāmenos rezultāti parasti ir vidēji augstāki nekā profesionālās izglītības iestādēs vai vakarskolās, bet svešvalodās rezultāti ir pat labāki nekā dienas vidusskolās. Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti pierāda, ka tālmācībā iegūtā izglītība ir pietiekami kvalitatīva un atbilstoša valsts standartiem, kā arī, ka izglītojamo motivācija iegūt izglītību var būt pat augstāka nekā citu tipu izglītības iestādēs.

RTV Pašnovērtējuma ziņojumā iespējams iepazīties ar skolas vispārīgo raksturojumu, darbības pamatmērķiem (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti), sniegumu kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos un turpmākās attīstības plāniem. 2021./2022.mācību gada marta sākumā akreditācijas ekspertu komisijai pārbaudot skolas darbību, tika apliecināts, ka mūsu skola tiešām nodrošina iespēju iegūt ļoti kvalitatīvu vispārējo izglītību tālmācībā. Mūsu kvalitātes līmenis atbilstoši iegūtajam novērtējumam ir 71,5% - ļoti labi!