Pamatizglītība

Pamatizglītība

Programmas licencēšanas IDV_2674

Akreditācijas ID: AP_1473, akreditācijas derīguma termiņš 04.04.2028

Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts izglītības dokumentu – apliecību par vispārējo pamatizglītību.

Rīgas Tālmācības vidusskolā iegūtā pamatizglītība nodrošina iespēju turpināt izglītību jebkurā vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās izglītības programmā.

Mācību maksa:

EUR 65.50 mēnesī (9 maksājumi), uzsākot mācības septembrī.

Obligāti apgūstamie priekšmeti:

     

     Nr.   

Mācību joma un mācību priekšmets

 

7. klase

 

 

8. klase

 

 

9. klase

 

1.

 Latviešu valoda

x

x

x

2.

 Pirmā svešvaloda (angļu valoda)

x

x

x

3.

 Otrā svešvaloda1 (krievu vai vācu valoda)

x

x

x

4.

 Sociālās zinības

x

x

x

5.

 Latvijas un pasaules vēsture

x

x

x

6.

 Vizuālā māksla2

x

x

x

7.

 Mūzika2

x

x

x

8.

 Literatūra

x

x

x

9.

 Teātra māksla2

   

x

10.

 Ķīmija

 

x

x

11.

 Fizika

 

x

x

12.

 Bioloģija

x

x

x

13.

 Ģeogrāfija

x

x

x

14.

 Matemātika

x

x

x

15.

 Dizains un tehnoloģijas2

x

x

x

16.

 Datorika

x

x

x

17.

 Inženierzinības

      x

 

 

18.

 Sports un veselība2

x

x

x

Piezīmes:

1 Otrā svešvaloda ir tā, kuras apguve tiek uzsākta 4. klasē.
2 Mācību priekšmetos Teātra māksla, Mūzika, Vizuālā māksla, Dizains un tehnoloģijas, Sports un veselība izglītojamie tālmācībā var apgūt mācību satura teorētisko daļu.

  1. RTV mācību e-vidē ir pieejami visi programmas apguvei nepieciešamie mācību materiāli, videolekcijas, pašpārbaudes darbi, konsultāciju/vebināru ieraksti, papildmateriāli.
  2. Pirms pārbaudes darbiem notiek online konsultācijas-vebināri. Ieslēdz datoru un piedalies! Ja tiešām tajā laikā nevari piedalīties – noskaties vebināra ierakstu.
  3. Ieteicams izveidot savu dienas vai nedēļas mācību ritmu – noteiktus laikus, kad mācīties. Mācību tempu, laiku, vietu, apjomu izvēlies pats atbilstoši savām interesēm. Pārbaudes darbi jāpilda online RTV mācību e-vidē, ieplānojot laiku to veikšanai.
  4. Jāiegūst sekmīgi vērtējumi visos mācību priekšmetos. Iepriekš citās skolās iegūtie sekmīgie vērtējumi tiek ieskaitīti.
  5. Ja ieskaitē vērtējums nav apmierinošs, ieskaiti var kārtot vēlreiz 2.variantā.
  6. Sazinoties ar pedagogu RTV mācību e-vidē, var saņemt individuālu konsultāciju tiešsaistē vai klātienē atbilstoši programmā noteiktajam.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

9. klases noslēgumā valsts noteiktos datumos skolā klātienē jānokārto obligātie valsts eksāmeni latviešu valodā, matemātikā, vienā svešvalodā – angļu vai krievu, un vēl viens (zināsim 2022./2023.m.g.).

Rīgas Tālmācības vidusskolā ir izstrādāta īpaša atbalsta sistēma dažādām sociālām grupām ar iespēju saņemt mācību maksas atlaides.

Tālmācības pamatskola veido pamatu tālākai izglītībai!

[1] https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas-programmu-paraugiem