Jaunā VIDĒJĀ izglītība

ZIEMAS UZŅEMŠANA

 Mācības sākt vari arī 2. semestrī.
 Iestājoties uzrādi 1. semestra liecību! Lai saņemtu dokumentu veidlapas
 par iestāšanos, aizpildi pieteikumu sākumlapā: PIETEIKUMS

 Mēs ar Tevi sazināsimies un precizēsim jautājumus!

 Ja septembrī nokavēji iestāšanos,
 tagad ir Tava iespēja! Iestājies 10. klasē
 un pabeidz to maijā! Septembrī startē jau 11. klasē!

 

Vidējā vispārējā izglītība

Vispārējās vidējās izglītības programma tālmācībā dod iespēju iegūt vidējo izglītību tiem, kuriem nav laika vai iespēju regulāri klātienē apmeklēt skolu ģimenes apstākļu, darba, sporta, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ.

Vidējās izglītības programmas apguve dod iespēju turpināt studijas jebkurā Latvijas vai pasaules koledžā vai augstskolā.

Jauns valsts standarts vidējā izglītībā – jauna RTV mācību e-vide!

Sākot ar 2020./2021. mācību gadu visām Latvijas skolām stājas spēkā jauns valsts vispārējās vidējās izglītības standarts[1], tādēļ sākot ar 10. klasi, izglītības programmas mainīsies.

Jauno valsts standartu varēsiet sākt apgūt jaunā, daudz modernākā RTV mācību e-vidē!

Programmas licencēšanas ID: V_2940
Akreditācijas ID: 13734, akreditācijas derīguma termiņš 05.04.2022

Mācību maksa:

EUR 47.50 mēnesī (9 maksājumi), uzsākot mācības septembrī.
 

KAS MAINĪSIES?

Saskaņā ar jauno standartu mainīsies vidusskolas modelis – skolēni varēs vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem.

Jaunais vidusskolas modelis paredz:

 • samazinātu mācību priekšmetu skaitu vecākajās klasēs, lai dotu iespēju izglītojamiem mērķtiecīgi izvēlēties mācību priekšmetus, kas saistīti ar nākotnes plāniem;
 • mācību satura apguvi 3 līmeņosvispārīgajā, optimālajā un augstākajā, un valsts pārbaudījumus atbilstoši mācību satura apguves līmenim. Mācību satura apguve optimālajā līmenī ir pietiekama, lai pretendētu uz uzņemšanu augstskolas studiju programmā, kas ir saistīta ar attiecīgo mācību priekšmetu;
 • mācību priekšmetu apguvi kursu veidāpamata, padziļinātos un specializētos kursos. Kursi ir veidoti tā, lai izglītojamais, mācoties mazāka apjoma pamatkursus, varētu vairāk laika veltīt izvēlēto padziļināto kursu apguvei.

Vispārējās vidējās izglītības iegūšanai izglītojamais:

 • turpinās mācīties tikpat daudz kā pašlaik – tālmācībā 18-21 stundu nedēļā;
 • apgūs vismaz vienu pamatkursu no katras mācību jomas;
 • apgūs trīs padziļinātos kursus augstākajā līmenī un saistībā ar vienu no tiem veiks un aizstāvēs patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu;
 • kārtos valsts pārbaudes darbus:
 • vismaz optimālajā līmenī:
  • latviešu valodā;
  • svešvalodā (angļu, vācu vai franču);
  • matemātikā;
 • kā arī augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.

Katra skola veido savu kursu piedāvājumu. Šos skolas piedāvājumus dēvē par „groziem“. Pamatkursus mācās galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotajam plānam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30% mācību laika.

Valsts standartā norādīti šādi kursi. Parādīts stundu skaits nedēļā katram kursam izglītības ieguvei tālmācības formā:

Mācību joma

Pamatkursu izvēle

(no katras jomas vismaz vienu!)

h

Padziļināto kursu izvēle

(jāizvēlas vismaz 3, vismaz divos eksāmeni)

h

Specializēto kursu izvēle

h

  Valodas

  Latviešu valoda I

3

  Latviešu valoda un literatūra II

3

 

 

  Svešvaloda I B2 (angļu vai vācu)

4

  Svešvaloda C1 II

3

  Trešā svešvaloda (B1)

4

  Svešvaloda (B1) (krievu)

2

 

 

 

 

 Sociālā un   pilsoniskā

  Sociālās zinības un vēsture

2

  Vēsture II

3

  Filozofija

1

  Vēsture un sociālās zinātnes I

3

  Sociālās zinātnes II

3

  Novadu mācība

1

 Kultūras       izpratne    un   pašizpausme

  Kultūras pamati

2

 

 

  Uzņēmējdarbības pamati

2

  Literatūra I (kopā ar latviešu val.)

3

 

 

  Psiholoģija

2

  Kultūra un māksla I - vizuālā

3

  Kultūra un māksla II

3

  Radošā rakstīšana

3

  Kultūra un māksla I - mūzika

3

 

 

  Publiskā uzstāšanās

 

  Kultūra un māksla I - teātris

3

 

 

  Vizuāli plastiskā māksla

 

  Dabaszinātnes

  Dabaszinības

6

 

 

 

 

  Fizika I

5

  Fizika II

3

  Astronomija

1

  Ķīmija I

4

  Ķīmija II

3

 

 

  Bioloģija I

2

  Bioloģija II

3

  Medicīnas pamati

2

  Ģeogrāfija I

3

  Ģeogrāfija II

3

 

 

  Matemātika

  Matemātika I

11

  Matemātika II

7

 

 

  Tehnoloģijas

  Datorika

2

  Dizains un tehnoloģijas II

3

  Digitālais dizains

2

  Dizains un tehnoloģijas I

3

 

 

  Robotika

2

  Programmēšana I

3

  Programmēšana II

3

 

 

  Veselība

  Sports un veselība

1

  Projekta darbs - obligāts

1

 

 

Piezīmes
* Kursu nosaukumos izmantota romiešu ciparu numerācija. I – pamatkursiem optimālajā apguves līmenī un II – padziļinātajiem kursiem, lai norādītu pēctecību. Pamatkursos, kuru nosaukumos nav romiešu ciparu numerācijas, nodrošina vispārīgā līmeņa sasniedzamos rezultātus.

* Stundu skaits norādīts, kā stundas nedēļā, tātad pavisam ir jāmācās, piemēram, 3 h = 3 x 35 = 105 stundas; 4 h = 4 x 35 = 140 stundas, utt.

                           Obligāts kurss

Obligātie valsts nosacījumi izglītības programmas izveidei:

 1. Jāizvēlas vismaz viens mācību priekšmeta pamatkurss no katras mācību jomas (septiņas).
 2. Līdz ar to latviešu valoda, divas svešvalodas, matemātika, sports un veselība ir obligāti mācību priekšmeti visās programmās.
 3. Fizika I, ķīmija I, bioloģija I un ģeogrāfija I ir nedalāms komplekts – jāizvēlas šie visi četri priekšmeti vai dabaszinības.
 4. Izglītojamais var izvēlēties, kurā klasē(-s) apgūt izvēlēto kursu.
 5. Jāizvēlas vismaz 3 padziļinātie kursi, divos no tiem jākārto valsts eksāmeni. Padziļināto kursu var izvēlēties tikai tad, ja apgūts atbilstošais pamatkurss.
 6. Projekta darbs ir obligāts visās izglītības programmās.
 7. Kopējā mācību slodze tālmācībā nedrīkst pārsniegt 1890–2205 mācību stundas (18-21 stunda nedēļā).
 8. Specializētos kursus atbilstoši interesēm var izvēlēties nepārsniedzot pieļaujamo mācību slodzi 18-21 stundu nedēļā.
 9. Eksāmeni (3-5) ir obligāti latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču), matemātikā, kā arī augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.
 10. Skola var pielīdzināt izglītojamā ārpus izglītības programmas iegūtās zināšanas, izpratni, prasmes vai pieredzi (piemēram, sportā) kursā plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, tādējādi atbrīvojot izglītojamo no daļas vai visa atbilstošā kursa apguves. Skola nosaka kārtību, kādā pārliecinās par izglītojamam plānoto sasniedzamo rezultātu atbilstību un tos pielīdzina.
 11. Pēc jaunā valsts standarta 2020./2021. mācību gadā sāks mācīties tikai 10. klases, bet mācību plāns tiek izveidots visiem trim mācību gadiem.

Rīgas Tālmācības vidusskola piedāvā šādus komplektus: KOMPLEKTI

 

[1] https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-videjas-izglitibas-programmu-paraugiem